Mijn winkelmand

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. De Online Viskraam, onderdeel van Vishandel W.J. Zwaan, biedt diensten aan betreffende het verkopen van vis, schaal en schelp producten en aanverwante artikelen door heel Nederland.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– De Online Viskraam, KVK ingeschreven als Vishandel W.J. Zwaan, gevestigd aan de Kievit 2, 3752 PJ te Bunschoten, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder handelsregisternummer 81684509.
– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan De Online Viskraam opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
– Verkoper: De Online Viskraam
– Website: de door De Online Viskraam gehouden website met als URL https://www.deonlineviskraam.nl.
1.3. De Online Viskraam behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. De Online Viskraam is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan De Online Viskraam verzonden. Deze gegevens zijn door De Online Viskraam ontvangen; of
– De Online Viskraam heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door De Online Viskraam herroepen worden in geval de Koper niet aan de door De Online Viskraam gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege De Online Viskraam worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. De Online Viskraam kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die De Online Viskraam in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, De Online Viskraam geen producten zal leveren.
3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Online Viskraam worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betaling

Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels iDeal.

5. Overmacht

5.1 In geval van overmacht is De Online Viskraam niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. De Online Viskraam is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

6. Persoonsgegevens

De Online Viskraam zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door De Online Viskraam intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. De Online Viskraam neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1. De Online Viskraam is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
7.2. De Koper vrijwaart De Online Viskraam voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

8. Overige bepalingen

8.1. Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die De Online Viskraam, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is De Online Viskraam bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
8.2 De overeenkomsten aangegaan door De Online Viskraam worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.